Algemene Voorwaarden


1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. De rechten en verplichtingen van partijen worden uitsluitend door deze algemene voorwaarden geregeld. Afwijkende verbintenissen dienen schriftelijk tussen partijen vastgelegd te worden.


2. De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of bestelbon. Alle offertes gelden slechts ten titel van inlichting. De offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder van QUALITYWORKS of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig.


3. Alle offertes en bestelbonnen zijn onderhevig aan eventuele schommelingen/wijzigingen van grondstofprijzen, valuta, lonen en belastingen van welke aard ook (recupel, invoerrechten, BTW…),. De prijs bij facturatie zal derhalve aan voormelde wijzigingen aangepast worden. Elke wijziging in het BTW-tarief zal aangepast worden, ook indien een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.


4. Meerwerken dewelke niet voorzien zijn in de onderhavige offerte zullen, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, steeds in regie worden uitgevoerd.


5. In afwijking van artikel 1793 BW kunnen meer-werken met alle middelen van recht worden bewezen.


6. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals vermeld op de bestelbon. Alle leveringstermijnen worden evenwel gegeven louter ten informatieve titel en kunnen nooit als bindend worden aanzien. Overschrijding van de termijn kan geen aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst noch aanleiding geven tot schadevergoeding.


7. De levering gebeurt bij QUALITYWORKS behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.


8. De goederen of diensten worden vervoerd of verzonden op kosten en op risico van de klant.


9. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals vermeld op de bestelbon. Alle leveringstermijnen worden evenwel gegeven louter ten informatieve titel en kunnen nooit als bindend worden aanzien. Overschrijding van de termijn kan geen aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst noch aanleiding geven tot schadevergoeding.


10. Behoudens andersluidend beding zijn de facturen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum op de maatschappelijke zetel van QUALITYWORKS. In geval van niet of laattijdige betaling zal dit bedrag vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder aanmaning, een interest opbrengen van 12 % per jaar. Tevens zal het bedrag na aanmaning verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van € 125. Dit geldt als een forfaitaire schadevergoeding voor de overige onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Wanneer QUALITYWORKS zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijk of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.


11. Bij niet-betaling op de vervaldatum van één enkele factuur is het verschuldigde saldo van alle andere facturen, met inbegrip van de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Dit geldt tevens voor de gehele of gedeeltelijke laattijdige of niet-betaling van de verhoging en interesten zoals vermeld in huidige voorwaarden. Tevens behoudt QUALITYWORKS zich het recht voor om alle leveringen op te schorten en de verdere uitvoering der werken te staken, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door QUALITYWORKS.


12. Alle goederen blijven eigendom van QUALITYWORKS tot na de volledige betaling (hoofdsom, kosten en interesten) van de geleverde goederen en/of prestaties. De koper erkent uitdrukkelijk dat QUALITYWORKS het recht behoudt de goederen terug te vorderen bij gebreke aan volledige betaling. Zolang de betaling niet gebeurd is, verbindt de koper er zich toe de goederen te verzekeren tegen alle risico’s. De koper mag de geleverde goederen niet verkopen, noch verplaatsen noch in huur of onderpand geven noch met een hypotheek belasten vooraleer de volledige prijs is voldaan. De koper draagt het risico vanaf de levering en is aansprakelijk voor het verlies, beschadiging en om het even welke andere oorzaak die en waardevermindering tot gevolg heeft.


13. Bij iedere geplaatste bestelling is de koper gehouden tot volledige betaling van alle bestelde goederen. Indien de koper te kennen geeft dat hij van de verkoop of aanneming geheel of gedeeltelijk wil afzien, heeft QUALITYWORKS de keuze tussen : -de gedwongen tenuitvoerlegging van de overeenkomst -de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de koper, waarbij de koper gehouden is tot betaling van een vergoeding die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en aangekochte materialen verhoogd met een forfaitair bedrag van 20 % van het bedrag van de bestelling/overeengekomen prijs. QUALITYWORKS zal zijn keuze schriftelijk aan de koper mede te delen. Indien QUALITYWORKS te kennen geeft dat hij van de verkoop of aanneming geheel of gedeeltelijk wil afzien, heeft de koper dezelfde rechten en verplichtingen als de verkoper hierboven bepaald.


14. Alle administratieve aanpassingen aan bvb. bestelbons, facturen, attesten, … op vraag van de klant worden uitgevoerd tegen een kost van € 35 per aanpassing en per document dat dient te worden aangepast.


15. De goederen/prestaties in het kader van de uitvoering van aannemingswerken worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken.


16. Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na uitvoering der werken geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan QUALITYWORKS, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.


17. Klachten i.v.m. zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven te worden gemeld aan QUALITYWORKS, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Klachten i.v.m. verborgen gebreken dienen onmiddellijk na de ontdekking ervan gedetailleerd te worden medegedeeld per aangetekend schrijven, op straffe van verval. QUALITYWORKS kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor het slecht functioneren van de door hem geleverde goederen en diensten wanneer deze in relatie staan met andere producten die niet door haar geleverd zijn, tenzij QUALITYWORKS op voorhand schriftelijk op de hoogte werd gebracht van de volledige configuratie van de koper.


18. QUALITYWORKS verleent voor de geleverde goederen dezelfde waarborgen welke hem door de fabrikanten en/of leveranciers van de goederen worden gegeven. Behoudens andersluidend beding kan de koper geen uitgebreidere aanspraken maken. De aansprakelijkheid uit hoofde van de waarborgplicht beperkt zich maximaal tot de levering van de goederen of onderdelen, met uitsluiting van de plaatsing- en verplaatsingskosten, waarbij QUALITYWORKS zich het recht voorbehoudt in plaats van nieuwe delen te leveren, de defecte delen te herstellen, het geleverde geheel te vervangen of terug te nemen tegen terugbetaling van de koopprijs. De waarborg wordt niet verleend indien de bijgevoegde installatievoorschriften niet werden nageleefd.


19. De contractuele relaties tussen partijen worden uitsluitend door het Belgisch recht geregeld. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbank van koophandel en de rechtbank van 1ste aanleg van het arrondissement Antwerpen en het Vredegerecht van lier.